श्री भगवती स्तोत्रम्

Bhawani

जय भगवति देवि नमो वरदे
जय पापविनाशिनि बहुफलदे ।
जय शुम्भनिशुम्भकपालधरे
प्रणमामि तु देवि नरार्तिहरे ॥१॥

जय चन्द्रदिवाकरनेत्रधरे
जय पावकभूषितवक्त्रवरे ।
जय भैरवदेहनिलीनपरे
जय अन्धकदैत्यविशोषकरे ॥२॥

जय महिषविमर्दिनि शुलकरे
जय लोकसमस्तकपापहरे ।
जय देवि पितामहविष्णुनते
जय भास्करशक्रशिरोऽवनते ॥३॥

जय षण्मुखसायुध ईशनुते
जय सागरगामिनि शम्भुनुते
जय दुःखदरिद्रविनाशकरे
जय पुत्रकलत्रविवृद्धिकरे ॥४॥

जय देवि समस्तशरीरधरे
जय नाकविदर्शिनि दुःखहरे ।
जय व्याधिविनाशिनि मोक्षकरे
जय वाञ्छितदायिनि सिद्धिवरे ॥५॥

एतद्व्यासकृतं स्तोत्रं
यः पठेन्नियतः शुचि ।
गृहे वा शुद्धभावेन
प्रीता भगवती सदा ॥६॥